1. Foreningens navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er: Monradselskabet.

Foreningens hjemsted er Lolland-Falsters Stift, Guldborgsund og Lolland kommuner.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til biskop D. G. Monrads liv og levned, være vidensbank for udveksling af viden og oplysninger om Monrads betydning for kirke, skole og samfund, samt inspirere til forskning om Monrad. I forbindelse med den ordinære generalforsamling tilstræbes at afholde et åbent møde med foredrag.

2. Foreningens medlemmer

Enhver enkelt person, som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan blive medlem af foreningen. Bestyrelsen afgør ved almindeligt flertal, om en ansøger kan blive medlem. Et afslag skal ikke begrundes. Det er en betingelse for medlemskab, at et medlem til enhver tid har en fungerende e-mailadresse, hvor vedkommende kan kontaktes. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen eller modarbejder foreningens formål, kan af bestyrelsen ved almindelig flertalsbeslutning ekskluderes af foreningen.

3. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den er åben for alle.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, så vidt muligt på den 24. november (Monrads fødselsdag) eller senest udgangen af november måned og indvarsles ved en mail til samtlige medlemmer senest 14 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, som konstaterer om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Stillingtagen til eventuelle forslag.

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af en revisor, som kan være et af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 (forslag) skal med navns nævnelse tilstilles formanden for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag under punkt 8 (eventuelt) kan ikke sættes til afstemning.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Kun medlemmer med gyldig kvittering for medlemskab erhvervet senest 14 dage før generalforsamlingen kan afgive stemme på generalforsamlingen. Afstemninger sker (mundtligt) ved håndsoprækning medmindre et flertal eller dirigenten bestemmer skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved skriftlig afstemning udpeger dirigenten én eller flere stemmetællere. Dirigenten offentliggør resultatet. Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, som lægges på foreningens hjemmeside.

4. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved beslutning af et flertal i bestyrelsen, eller afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra mindst 10 medlemmer. Den skal afholdes senest fire uger efter, at en beslutning er truffet eller en begæring er modtaget. Den skal indkaldes med 14 dages varsel.

5. Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Valgperioden er 2 år. Der er hvert år valg af 2 henholdsvis 3 nye bestyrelsesmedlemmer. Der er mulighed for genvalg. Bestyrelsen konstituerer efter valget sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede, herunder formanden. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

6. Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

7. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er 1. oktober til 30. september.

8. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor.

Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der senest skal afholdes 5 uger senere. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af et flertal af de repræsenterede stemmer. Ovennævnte gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget af de tilstedeværende medlemmer på den 2. ekstraordinære generalforsamling den 16. december 2017

Susan Rasmussen

Hans Iversen

Henning Due-Hansen

Hans Folkvardt

Nils Roland